Menighedsmøde

posted 27 Apr 2012, 08:32 by Unknown user   [ updated 27 Apr 2012, 09:08 ]
En gang om året skal menighedsrådet afholde et orienterende møde om rådets arbejde og økonomi og redegøre for planerne for fremtiden.  Vi holdt menighedsmøde i Slangerup søndag den 22. april 2012 efter gudstjenesten. I samme forbindelse holdt Slangerup sogns Menighedspleje årsmøde.


Formand Henrik Pedersen tog udgangspunkt i et Grundtvig-citat: "Vi er Guds hus og kirke nu." Det er altså os, der er kirke - en kirke af levende sten. Det afspejler sig i det daglige virke i og omkring kirken. Her fejrer vi gudstjeneste - næsten altid med dåb - og her kommer mennesker for at sætte de store begivenheder som konfirmation, bryllup og begravelse ind i en større og højtidelig ramme. Men der er selvfølgelig mange andre aktiviteter i og omkring kirken. Musik og koncerter, foredrag og arrangementer. For børn, unge og voksne. For at dét kan fungere, er der en organisation bagved. En administration med kordegn og kirketjener. Omkring kirkegården er det et fast team af gravere, som tager sig af både det praktiske og administrative.

Og så er der menighedsrådet, kirkens valgte bestyrelse. Rådet har organiseret sig med en række udvalg. De vigtigste er Kirke- og kirkegårdsudvalget, som arbejder med de fysiske bygninger og kirkegården, Aktivitetsudvalget, som udvikler og koordinerer udbuddet af kirkelige aktiviteter, og Kommunikationsudvalget, som arbejder med kommunikationsstrategi og PR. Kirke-og kirkegårdsudvalget bruger flest penge, men det er Aktivitetsudvalget, der har størst betydning for det kirkelige liv i sognet.

Kirkelige aktiviteter

Norma Nielsen, formand for Aktivitetsudvalget redegjorde for den brede vifte af initiativer, der udgår fra Slangerup kirke og sognegården Kingos Minde. Der er tilbagevendende arrangementer som den månedlige fredagsklub, friluftsgudstjenesten 2. pinsedag, fastelavn, Kingo-dagen i november og de mange tilbud til konfirmanderne. Der er foredrag, studiekreds, udflugter, menighedsrejser og særlige tilbud til børn. 'Samarbejde' er et tema, som dukker op overalt - også i det kirkelige landskab. I Slangerup har vi længe haft et frugtbart samarbejde bl.a. med byens bibliotek, biograf, skole og ældrecenter. Vi samarbejder med kirkerne i Jørlunde og Ølstykke om friluftsgudstjenesten. Og i øjeblikket er vi ved at undersøge mulighederne for at etablere et foredragssamarbejde med nogle af vore nabosogne.

Kan man modtage nadver stående?

Under den åbne diskussion blev det fremført, at knæfaldet efterhånden er så slidt i polstringen, at det kan være en fysisk prøvelse at knæle ved alterskranken. Kirkeværgen orienterede om det projekt til renovering af alterpartiet, som allerede foreligger, men som endnu ikke er iværksat. Projektet omfatter bl.a. et nyt knæfald og en renovering af gitteret. Det blev foreslået, at man midlertidigt fjerner knæfaldet, og at altergang foregår stående, indtil renoveringen er færdig.

I forlængelse af den diskussion kom der også forslag om, at tage indretningen af hele alterpartiet op til fornyet overvejelse med inddragelse af Nationalmuseet, Selskabet for kirkelig Kunst og moderne kunstnere.

Lyd i kirken

Vi har netop fået installeret nyt lydanlæg i kirken med retningsbestemt lyd fra højtalerne. Mikrofonerne er justeret til de enkelte brugere. Der blev udtrykt lidt kritik af, at lyden ikke altid går godt igennem fra prædikestolen. Men netop højtalerstyrke kan justeres fra gang til gang, og det skal kirkepersonalet være opmærksom på - og som Knud provst bemærkede: "Et lydanlæg er ikke for den, der kan høre men for den, der ikke kan høre!"

Menighedsplejen

Slangerup sogns menighedspleje holdt årsmøde i forbindelse med menighedsmødet. Anne-Lise Andersen, medlem af menighedsplejens bestyrelse, orienterede om menighedsplejens arbejde. Menighedsplejen i Slangerup har eksisteret i flere år - men er ny i sin nuværende form og organisering. Menighedsplejen er knyttet til kirken men er uafhængig af menighedsrådet. Bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af menighedsrådet og to valgte medlemmer samt sognets præster. Midlerne til menighedsplejens arbejde kommer fra kollekter og gaver. I 2011 er der indsamlet kr. 3.208,-. Der er uddelt julehjælp for kr. 3.000,-. Menighedsplejen er organiseret under Samvirkende Menighedsplejer og betaler kr. 900,00 i kontingent. Det giver et driftsmæssigt underskud på kr. 692,- i 2011.

Bestyrelsen er opsat på at udbrede kendskabet til Menighedsplejen og undersøger løbende behov for indsatsområder, der falder ind under menighedsplejens formål. P.t. er der fokus på sociale initiativer for mænd og et samarbejde med Sundhedscentret om anvendelsen af frivillige - og naturligvis det helt overordnede, at yde støtte til værdigt trængende i Slangerup sogn.

Bestyrelsen består af Henrik Pedersen, Jørgen Sørensen, Anne-Lise Andersen og Agnete Dinesen samt sognets to præster. Alle blev genvalgt med akklamation.

Menighedsrådsvalg 2012

I efteråret 2012 er der valg til alle landets menighedsråd - også Slangerup sogn. Normalt vælges et menighedsråd for 4 år ad gangen, men i år er der åbnet mulighed for, at menighedsråd kan lade sig vælge for 2 år. Menighedsrådet ved Slangerup kirke har ansøgt om at komme ind under den ordning - ikke mindst for at tiltrække yngre kandidater, som kan have vanskeligt ved at binde sig for en 4-års periode. Formand Henrik Pedersen opfordrede til at lade budskabet om muligheden for at stille op til menighedsrådet lyde, så vi kan få et godt og bredt sammensat menighedsråd i Slangerup. Der vil løbende blive orienteret om valget og muligheden for at kandidere i annoncer og på hjemmesiden - og tirsdag den 11. september vil der blive afholdt et offentligt møde, hvor det nye menighedsråd vælges på samme måde som det sker til bestyrelser for de mange lokale foreninger i Slangerup, som sportsklubberne eller spejderne.

Tak for et godt og velbesøgt møde!
Sognepræst Klaus Meisner
Comments