Vort Menighedsråd

Menighedsrådet i Slangerup Sogn vælges for en 2-årig periode. Sidste meighedsrådsvalg blev afholdt i efteråret 2008, og det var et fredsvalg. Det betød, at der kun var anmeldt en opstillingsliste til valget, og denne liste havde de 11 folkevalgte, som det tidligere menighedsråd havde bestemt, at det kommende råd skulle have.

Vor organisationsstruktur

Den danske folkekirke er organiseret i 5 niveauer, som følger:
  • Sogn med menighedsråd. Menighedsrådet vælges hvert fjerde år for en periode på fire år. Valget foregår normalt i november måned i år, som kan deles med 4. Formanden vælges blandt rådets medlemmer hvert år i november måned. De fleste menighedsrådsmøder er offentlige og referater fra disse er offentlige.
  • Provsti med provst og provstiudvalg. Provstiudvalget vælges af medlemmerne af provstiets menighedsråd nogle måneder efter menighedsrådsvalget. Provsten, som udpeges af biskoppen er formand for provstiudvalget. Provstiudvalgsmøder er normalt ikke offentlige og referater tilgår alene medlemmerne.
  • Stift med biskop og stiftsråd. Biskoppen vælges af medlemmerne af stiftets menighedsråd, når stillingen bliver ledig. 
  • Kirkeministerie med minister og administration. Kirkeminsterien udnævnes af dronningen efter indstilling fra statsministeren.
  • Dronning (eller Konge)
Du kan læse mere op folkekirkens organisation på Kirkeministeriets hjemmeside.


Udover de "valgte" medlemmer består menighedsrådet af sognets præster, som er fødte medlemmer, og en repræsentant for sognets personale, som vælges for et år ad gangen.

Menighedsrådet holder et ordinært månedligt offentligt møde i månederne januar, februar, marts, april, maj, juni, august, september, oktober og november. Disse møder afholdes i sognehuset, og starter normalt klokken 19.00. Disse møder og andre møder er anført i begivenhedskalenderen. Du kan finde dagsordener, bilag og referater vedrørende de offentlige menighedsrådsmøder på rådets hjemmeside

Menighedsrådet har 3 stående udvalg: Kirke- og kirkegårdsudvalget (KKU), Aktivitetsudvalget og Kommunikationsudvalget. Derudover har vi et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand, udvalgsformænd og kirkeværge.
Formand for KKU er Henrik Pedersen, medlemmer er Jørgen Peter Sørensen og Knud Henry Andersen, og kirkeværgen, som rapporterer direkte til rådet, er tilforordnet udvalget.
Formand for aktivitetsudvalget er Norma Nielsen, medlemmer er Jørgen Sørensen, Caja Winterø og Klaus Meisner samt kirkens organist Nicolai Kjølsen. Kirketjeneren er tilforordnet aktivitetsudvalget, og kordegnen er p.t. sekretær for udvalget.
Formand for kommunikationsudvalget er Klaus Meisner, og medlemmer er Stig Colbjørn Nielsen, Niels Jensen, Norma L. Nielsen, og Nicolai Kjølsen. Kordegnen er p.t sekretær for udvalget.

Du kan se en oversigt over tidligere formænd for Slangerup Sogns Menighedsråd her, og billeder af nogen af dem.

Hvad er så menighedsrådet opgave?

Menighedsrådets primære opgave er at sikre kirkens forkyndelse og menighedens trivsel. Menigheden er alle de borgere i sognet, som er medlem af folkekirken. Speciels skal rådet sikre forholdene for gudstjenester, konfirmationsundervisning, koncerter, foredrag, udflugter m.v. Til at understøtte dette har rådet to stående udvalg: Aktivitetsudvalget, som står for det indholdsmæssige, og Kirke- og Kirkegårdsudvalget, som står for de ydre ramme. For begge disse udvalg gælder, at deres forslag først kan implementeres efter godkendelse i rådet.

Forkyndelsen foregår naturligvis gennem de kirkelige handlinger: gudstjeneste, andagt, bryllup, begravelse, bisættelse. Men er også et vigtig element i forbindelse med konfimationsundervisningen og præsternes samtaler med de involverede inden et bryllup eller en dåb. I det store og hele ligger indhold og tilrettelæggelse af disse former for forkyndelse uden for menighedsrådets indflydelse, og handlingerne tilrettelægges af præsterne i samarbejde med kirkens personale. Menighedsrådet kan dog henstille, at vise lokale retningslinier søges efterlevet, fx. at der normalt ikke er kirkelige handlinger på en mandag, da en stor del af personalet har fri, eller at der  skal være mindst halvanden time mellem bryllupper om lørdagen. Derudover skal menighedsrådet høres når præsterne ønsker at lave afvigelser fra de normale, fx lave en friluftsgudstjeneste eller ændre på konfirmandforberedelsens form.

Kirke- og kirkegårdsudvalget (KKU) skal i samarbejde med kirkeværgen sikre de ydre rammer inden for den økonomiske ramme, som provstiet har stillet til rådighed, og det budget, som rådet har fået godkendt af provstiet. KKU indhenter tilbud på udførelse af alle arbejder med vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer, og indstiller til rådet hvilke arbejder der skal udføres og hvem der skal udføre dem. Når udførelsen af et arbejde er godkendt af rådet, så sætter kirkeværgen arbejdet i gang og føre tilsyn med dets udførelse. Ved større arbejder kan ekstern bistand hertil rekvireres. Udover at fore tilsyn med arbejder med vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer er det også kirkeværgens opgave at sikre at bygninger og kirkegårde er i forsvarlig stand samt at rengøring og dagligt vedligehold udføres forsvarligt.

En af KKU's årligt tilbagdevendende opgaver er at arrangere et bygningssyn. I kirkens regi kaldes dette et kirkesyn eller såfremt provsten deltager, og det gør vedkommende hvert tredje år, et provstesyn. Ved synet noteres arbejder, som skal udføres for at holde kirken i forsvarlig stand. Men hvad menes med forsvarlig stand? Hermed forstås ting som "..true Kirkens Bygning og dens øvrige Tilbehør med Forfald eller Tab i Værdi." Man kan opdele tingene i tre grupper:
  • Akutte skader, som kræver øjeblikkelig aktion. Det kan være en bygning med latent fare for kollaps eller manglende ventilation i område med brandfarlige væsker.
  • Skader, der på sigt vil forringe bygninger og give anledning til yderligere skader. Det kan være afdækninger på kirkegårdsmure eller stabilitet af kirkegårdsmure.
  • Skader, der bør laves men ikke giver anledning til yderligere forringelse af bygninger eller inventar. Det kan være en dør, som viser tydelige tegn på råd.
Derimod høre estitiske ting, som manglende maling af en låge eller afskalling af en forkert anvendt facade belægning på en bygning ikke hjemme i en synsrapport. Synsrapporten sendes til provstiet, og normalt vil provstiet godkende rapporten med forbehold for, at den nødvendigt økonomi findes indenfor sognets budget i indeværende eller kommende år. Provstiet har dog mulighed for at stoppe udbedring af skader uanset hvilken kategori skaden falder i. Ved bygningssynet skal den af menighedsrådet udpegede professionelle bygningsansvarlige og menighedsrådets formand være til stede, idet de begge skal underskrive synsrapporten. Derudover er det kutyme at formanden for KKU, kirkeværgen, graveren og kirketjeneren også deltager i synet.

Rengøring af kirken og øvrige bygninger foretages efter en af menighedsrådet fastlagt standard, og under tilsyn af kirkeværgen. Vedligeholdelse af kirkegården foretages også efter en af menighedsrådet fastlagt standard med hensyn til klipning af græs, klipning af hægge, plantning af forårsblomster, plantning af sommerblomster, grandækning, snerydning osv. I mangel af fastlagte standarder er det selvfølgelig op til den ansvarlige medarbejder, at fastlægge nivaeuet.

Aktivitetsudvalget planlægger de medlemsrettede aktiviteter udover de kirkelige handlinger, som gudstjenester, bryllupper, begravelser, bisættelser mv. Det handler normalt om koncerter, foredrag, filmfremvisninger etc. I planlægningen af koncertprogrammet er kirkens organist ofte den centrale person, men modspil fra menighedsrådsmellemmer eller medlemmer af menigheden med den nødvendigt viden om musik er altid velkommen. Normalt forsøger man at have en række faste arrangementer, som giver grundindholdet i året. Det kan være ting som kyndelmissegudstjeneste, fastelavnsgudstjeneste, friluftsgudstjeneste, "De ni læsninger" med efterfølgende juletræstænding. I Slangerup har vi også en Kingo Dag med fokus på en tidligere præst, som er født og opvokset i byen og blev byens præst inden han blev kaldet til at være biskop over Fyn. På de musiske område er Klassisk Midsommer blevet en tradition i ugen inden Skt. Hans, og ligeledes er faste julekoncerter med Slangerup Koret og kirkens Skt. Mikaels Kor også noget man kan regne med.
Showing 9 items
NavnTitelE-postTelefon
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
NavnTitelE-postTelefon
Caja Emilie Winterø Sognepræst CW@km.dk 4738 2347 
Erik Fristrøm  erik@slangerupkirke.net  
Jørgen Peter Sørensen Kirkeværge jorgen@slangerupkirke.net  
Jørgen Steen Andersen Kontaktperson steen@slangerupkirke.net 4733 4295 
Klaus Meisner Sognepræst og Kommunikationsudvalgsformand KGM@km.dk 2341 4495 
Kurt Lundstrøm Næstformand kurt@slangerupkirke.net  
Niels Helge Rønkjær Personalerepræsentant   
Norma Lønsman Nielsen Aktivitetsudvalgsformand norma@slangerupkirke.net 2093 3404 
Peter Nielsen Formand peter@slangerupkirke.net  
Showing 9 items