Kingo Sognehus - det genopstandne Kingos Minde

- fra missionshus over sognegård til sognecenter

I årene inden 1913 blev Kingos Minde bygget af en gruppe entusiastiske Slangerup borgere. Før den tid foregik kirkens arrangementer enten i kirken eller på kroen. Det var imidlertid ikke i overensstemmelse med de indre missionske vinde som blæste over landet i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Så derfor blev der bygget et missionshus i Slangerup, og det blev kladt "Kingos Minde", og indvielsen fandt sted den 24. september 1913. Ved indvielsen sang man "Det var en Gang, i længst forsvundne Dage", som var skrevet til lejligheden af sognepræst Chr. Lynge (se vedhæfte PDF-fil med kopi af sanghæftet).

I december måned samme år var der etableret en bestyrelse med sognepræsten som formand og Hans Andersen, Niels Hansen og Bredde Larsen som menige medlemmer. Bestyrelsen udarbejdede en fundats for missionshuset, som bl.a. betød, at der ikke måtte nydes spiritus, ryges tobak, danses, spilles komidie eller foranstaltes anden lignende fornøjelse (se vedhæftede PDF-fil med kopi af fundatsen).  Der var dermed etableret et missionshus i Slangerup, og sådan var det i over 60 år. Postkortet til højre viser huset i 1915.

I foråret 1977 skriver bestyrelsesformanden, den året før tiltrådte sognepræst Knud Andersen, til Slangerup Menighedsråd om overtagelse af ejendommen "Kingos Minde" på adressen Strandstræde 4, Slangerup. Og efter nogle måneder når man til enighed om en sådan overtagelse, med det forbehold, at der ikke ændres på "udlejningen" af den ét værelses lejlighed på første sal til en dame, som bor gratis mod at holde lokalerne. Der var dermed for første gang i kirkens mange hundred årige histore etableret en sognegård i Slangerup, og sådan var det de næste omkring 40 år.

Gennem årene er bygningen blevet meget nødtørftigt vedligeholdt. Således  blev det på et tidspunkt nødvendigt at lave et loft, så hvælvet i den store sal ikke længere kunne ses. Efter årtusindskiftet begyndte den daglige leder, og også andre at udtrykke bekymring for de revner, som bygningen begyndte at fremvise. Det resulterede i, at menighedsrådet i 2005 anmodede et rådgivende ingeniørfirma om en vurdering af bygningens tekniske tilstand, samt hvad der skulle foretages for at rette op på manglerne. Denne undersøgelse viste, at alene de bygningstekniske foranstaltninger ville være meget kostbare.  Da menighedsrådet samtidig vurderede, at det ville være nødvendigt med betydelige investeringer i toiletfaciliteter og køkkenfaciliteter, såfremt bygningen skulle leve op til tidens krav, besluttedes det at  indbyde til et offentligt møde om de fremtidige sognegårdsforhold i Slangerup Sogn.

Dette offentlige møde blev afholdt i januar 2006. På mødet var alle sognets bygninger i spil: kirkekontoret i Kannikestræde, præstegården på Kirketorvet og Kingos Minde på Strandstræde. Aftenen endte med en model, som involverede etablering af en ny præstegård på et stykke jord, som menighedsrådet ejede, vest for de gule rækkehuse i Kannikestræde, ombygning af præstegården ved Kirketorvet til sognegård, og flytning af kirkekontoret til en ny bygning på Kingos Mindes plads. Arkitekterne Alsløv, Andersen og Vorbæk udarbejde et overslag over hvad et sådant projekt ville koste, og det blev - uheldigvis efter omtale i de lokale medier - sendt til provstiudvalget.

Umiddelbart efter ovennævnte offentlige møde besluttede menighedsrådet på baggrund af rapporten fra det rådgivende ingeniørfirma, at lukke Kingos Minde for offentlige møder og implementere de af ingeniørerne foreslåede midlertidige afhjælpeforanstaltninger: understøttelse af bjælken over åbningen mellem stor og lille sal i Kingos Minde, og fjernelse af Kingos Mindes kamtakker ud mod Strandstræde.

Provstiudvalget vente tommelfingeren nedad for den af menighedsrådet foreslåede 3-trins plan, og fortalte rådet, at man skulle udarbejde et forslag til en ny bygning på Strandstræde 4, som skulle indeholde konfirmand undervisningsfaciliteter og kirkekontor faciliteter. Et sådant forslag blev udarbejdet af HKS Arkitekter, og diskuteret med provstiudvalget på et møde i slutningen af 2007. På dette møde foreslog provstiudvalget, at der blev etableret fuld kælder under bygningen med en mødesal i kælderen nærmest kirkegården, og så havde vi pludseligt et sognecenter med kirkekontor, konfirmandstue og foredragssal. I løbet af 2008 blev et projektforslag, som kunne bruges ved udarbejdelse af en ny lokalplan for Strandstræde 4, udarbejdet samtidig med at en lokalplan blev udarbejdet i Frederikssund Kommune. Slangerup Kommune havde nemlig erklæret Kingos Minde for en bevaringsværdig bygning, og så må bygningen ikke rives ned før en lokalplan er udarbejdet (Forresten er vore to øvrige bygninger præstegården på Kirketorvet og kirkekontoret i Kannikestræde også erklæret bevaringsværdige). Den udarbejdede lokalplan blev sendt i offentlig høring i foråret 2009 og vedtaget af kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune i efteråret 2009. Så kunne menighedsrådet endelig sætte gang i udarbejdelsen af et detaljeret projektforslag, som kunne danne grundlag for et udbud.

Den af Frederikssund Kommune udarbejdede lokalplan tillader Slangerup Menighedsråd at opføre en ny bygning i stedet for den i forsommeren nedrevne, som ligner den gamle bygning, men er lidt større ind mod kirkegården, og derfor kan rumme både kirkekontor, undervisningslokaler og mødelokaler, og således må betegnes som et sognecenter. Så efter næsten 425 år får Slangerup Kirke - Skt.Mikaels samlet nogle af aktiviteterne i én ny bygning på adressen Strandstræde 4 i Slangerup - et sognecenter!

I forsommeren 2010 blev bygningen fra 1913 revet ned. Nedrivningen stod firmaet J Jensen for. Efter nedrivningen skulle arkæologerne fra Museet Færgegården lige grave på grunden i omkring halvanden måned. To prøvegravninger lige efter sneen forsvandt i april måned havde vist, at der var interessante lag i omkring 1½ meters dybde. På baggrund af rapporten fra prøvegravningerne søgte museet Nationalmuseets støtte til mere omfattende udgravninger, som bygherren, og det vil i dette tilfælde sige Slangerup Menighedsråd, skal betale for. Udgravningerne sluttede medio august 2010.

I efteråret 2010 kunne byggeriet endelig gå i gang. Der blev gravet ud til kælderen, og der blev sat spunsvægge op, så nabohuset blev på sin plads. Heldigvis var kælderen støbt inden den første sne faldt i slutningen af november, men den meget sne i november og december tærrede slemt på kontoen for uforudseelige udgifter. Det var nemlig nødvendigt at varme kælderen op med varmluftkanoner over en lang periode, og det er ikke helt gratis når temperaturen er et godt stykke under frysepunktet. Endelig blev det forår, og så kunne murerne gå igang. I foråret 2011 var der også rejsegilde med øl og pølser til alle fremmødte samt taler af menighedsrådets næstformand, arkitekten bag huset, og entreprenøren. Og solen skindede smukt på den nye bygning. Det blev efterår. Men endelig den 1. november 2011 kunne menighedsrådets formand på vegne af rådet endelig overtage bygningen fra entreprenøren. Der var selvfølgelig en del småting, som ikke var færdige, men den 9. november kunne kirkekontoret åbne i den nye bygning. Den første søndag i advent 2011 blev det nye sognehus officielt indviet med en festgudstjeneste i kirken og taler i den nye bygning af både biskoppen over Helsingør Stift,borgmesteren i Frederikssund Kommune, provsten i Frederikssund Provsti og menighedsrådets næstformand.

Tilblivelsen af det nye sognehus kan ses på slide showet herunder.

Et nyt sognehus bliver bygget i Slangerup


Ċ
Unknown user,
16 Aug 2010, 07:55
Ċ
Unknown user,
16 Aug 2010, 07:55
Comments